ดูแลและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และการส่งเงินสมทบตามกฎหมาย

"อัคโทเร็ม" เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการวางแผนภาษีพร้อมให้บริการดูแลด้านการบัญชี และภาษีในด้านต่าง ๆ สำหรับธุรกิจของท่าน อาทิ
     
  • การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบการเงิน
  • การยื่นแบบและชำระภาษีนิติบุคคลและธุรกิจประเภทต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
  • การยื่นแบบและส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนต่อสำนักงานประกันสังคม

บริการทางด้านการบัญชี

บริการตามรอบเดือน
บริการจัดทำงานด้านบัญชีแบบรายเดือนในทุกส่วนของการทำบัญชี เพื่อมอบความสะดวกสบาย และลดภาระความยุ่งยากให้แก่ธุรกิจคุณได้ดำเนินธุรกิจไปอย่างราบรื่น และไร้อุปสรรค
บริการตามรอบกลางปีและสิ้นปี
บริการดูแล และจัดทำบัญชีกลางปี และสิ้นปี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, รายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก พร้อมนำส่งประกันสังคม เป็นต้น
บริการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริการจัดทำงบการเงินวันสิ้นรอบบัญชีแบบมืออาชีพ ตั้งแต่เริ่มต้น จนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยทีมนักบัญชีมืออาชีพมากประสบการณ์
บริการส่งงบการเงินประจำปี แบบฟอร์มและเอกสารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ลดความยุ่งยากในเรื่องการทำบัญชี เพราะเรามีบริการส่งงบการเงินสิ้นปี โดยทีมบัญชีคุณภาพที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์