การประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อัคโทเร็ม ให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และนักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งทางด้านธุรกิจ และด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

อัคโทเร็มได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และองค์กรธุรกิจข้ามชาติระดับโลกในการให้คำปรึกษาและดูแลด้านธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทีมที่ปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมายของอัคโทเร็ม เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและกฎหมาย เรามีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการและลักษณะการประกอบธุรกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง อาหาร ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์

นอกจากนี้ เรายังมีความเข้าใจในนโยบาย หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง

บริการทางด้านกฎหมายและธุรกิจ

การเริ่มธุรกิจในประเทศไทย และการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
อัคโทเร็มมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีแผนการลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
พิธีศุลกากร นำเข้า-ส่งออก
อัคโทเร็ม มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกสินค้า ที่ครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ
การคมนาคม และการขนส่ง
อัคโทเร็มให้บริการ ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง อาทิ กฎระเบียบและคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่ง และช่วยดำเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การประกอบธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรง
อัคโทเร็มมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การประกอบธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรง
ภาษี และการชำระภาษี
อัคโทเร็มมีทีมที่ปรึกษาที่พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำด้านกฎหมายภาษี และการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจของคุณ
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และการให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของอัคโทเร็ม ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจออนไลน์ ในด้านต่าง ๆ
งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
อัคโทเร็มมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในด้านต่าง ๆ
การตรวจลงตรา การทำงาน การขอเข้าพำนักในราชอาณาจักรของคนต่างชาติ
อัคโทเร็มมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคู่ค้าทางธุรกิจ และลูกค้าชาวต่างชาติ ในการเดินทางเข้าประเทศไทย และทำงานในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในกระบวนการต่าง ๆ
กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ โดยทีมนักกฎหมาย ผู้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้ง และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และช่วยเหลือในทุกความกังวลใจแก่ผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ
งานด้านกฎหมายพาณิชย์ทั่วไป
อัคโทเร็มให้บริการ ให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ และพาณิชย์ทุกประเภท รวมทั้งบริการร่างสัญญาประเภทต่าง ๆ
งานคดีความ และการระงับข้อพิพาท
อัคโทเร็มมีทีมทนายความที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจในงานด้านคดีความ และการระงับข้อพิพาท